ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EEDD)

(Educational Electronics Document Delivery)

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย